รู้จักเรา

สองเอ็ม อโกรเท็ค คงคุณภาพ คู่คุณธรรม

บริษัท 2 เอ็ม อโกรเท็ค จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ.2550 ภายใต้การบริหารของผู้มีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากว่า 20ปี และมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ปี พ.ศ.2553 ได้ก่อตั้งโรงงารผลิตปุ๋ยของตนเองขึ้นเพื่อทำการผลิตปุ๋ยเคมีประเภท Bulk Blend ปุ๋ยน้ำ และสารบำรุงดินทั้งชนิดผงและชนิดเม็ด ตามกฎเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร โดยผลิตสินค้าของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า “เลิฟซอยล์” และรับผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆ ( OEM และ ODM )
ปัจจุบันโรงงานผลิตปุ๋ยของบริษัท 2 เอ็ม อโกรเท็ค จำกัด ก้าวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ( Green lndustry) ผลิตสินค้าคุณภาพระดับ Premium เพื่อประโยชน์สูงสุด ของเกษตรกร โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติอันมีส่วนผสมของธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยปรับโครงสร้างดินให้มีความสมบูรณ์ นอกจากนี้เรายังผลิต “กลุ่มตนเกษตร”อันประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อให้บริการเกษตรกรอย่างใกล้ชิดถึงสวน โดยช่วยให้เกษตรการได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพภายใต้ต้นทุนที่ต่ำลง และเราจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพและรักษามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับตลอดไป
“คงคุณภาพ คู่คุณธรรม”

2 M Agrotech established in the year 2007 under the Management of a Profession with over 20 years of experience in agriculture with the determination to improve the product for better quality

In year 2010, the factory producing fertilizer has been established to produce chemical fertilizer under “Bulk Blend” and substance to improve the soil both in powder and seed form following the agriculture standard under our brand “Love Soil” and also produce under OEM and ODM upon customer’s request

Currently 2 M Agrotech is stepping towards (Green Industry) producing premium quality using natural raw material which plants is able to make full use of it and also helps to adjust the soil

We determine to keep the best quality and service meeting the standard and accepted in the market

ทำไมต้องเลือกเรา

สิ่งที่ทำให้แบร์นตราสองเอ็มต่างจากยี่ห้ออื่น…..

  • เราผลิตสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยมภายใต้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture’s standard
  • คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี มีมาตรฐานสากล (Select high quality for premium products)
  • โรงงานผลิตได้มาตรฐาน Green Industry เพราะเราใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน
  • เรามีนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ (Innovation) และมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  • เน้นแนวทางเกษตรแบบสายกลาง ปลอดภัย และยั่งยืน

เอกสารสำคัญ